हमरी जिन्दगिका क-ख (डोटेली भाषाको कविता) - सम्मोहन साहित्यिक पत्रिका

नयाँ सामग्री


Tuesday, April 11, 2023

हमरी जिन्दगिका क-ख (डोटेली भाषाको कविता)

 हमरी जिन्दगिका क-ख

                                -शिवराज कलौनी

                                 भि न पा -३ कन्चनपुर

 क- कलझकडा छाड्डु,थोकथोको घाटा स:नु 


ख-खरखरो मान्स निको, लतपतेइ बात नगद्दु

ग- गजरधम्मकि ठौर बचिबरे रनु

घ-घरकोइल्या नबन्नु फुर्तिलो बन्नु

ङ- ङ्यार्रङुर्र गद्देइ बानी हटाउनु

च- चलाख बनि विद्या बुद्धि लगाउनु

छ- छलछाम, जालझेल कभै नगद्दु

ज- जल्दि को काम गल्ती नगद्दु

झ-झकडा नगद्दु ,संयम अपनाउनु

ञ- ञाँ वाँ गरि हल्क्याट नगद्दु

ट- टल्काउनु आफना पुर्खाकि आन ,शान रे मान

ठ- ठट्टा सबैठौर नगरनु

ड- डर नमाण्णु सहि काम गद्दाकि

ढ- ढसरमसर बढी नगद्दु ,टाइम आफुइ बताउछ

ण- णा ,छौना चणाका हत्या नगद्दु

त-तराजु बराबरी न्याय गरनु ,पूत आफ्नुइ भया लै

थ- थप्पड स:नेइ बानी बनाउनु दैवले हाँणिकि

द- दन्कट नगद्दु , कमजोरलाई हेप चेप नगद्दु

ध- धन सम्पत्ती रे स्वानि का कारण झगडा

     नगद्दु

न- नकटो नबन्नु ,इमान रे जमान बचाउनु

प- परन्त रन्या रे पल्ला चाल पुग्द्या अक्कल

      लगाउनु

फ- फस्का नहाण्णु ,काम गरि धेकाउनु

ब- बचपन , जवानी रे बुढेसकालको महत्व  

     जाण्णु

भ- भरोसा बनाउनु आफुले नगद्दु

म- मनका मन्दिरमा चौपाडि मोड्डु

य- यत्रतत्र ज्ञान रे ध्यान गद्दु

र- रज वीर्य को विज्ञान जाँण्णु

ल- लगन आउनोइरन्छ ,सफल गराइहाल्नु

व- वश गर्नु आफनि रिसलाई

श- शहर होउ कि गाउँ व्यवहार निकोइ गद्दु

ष- षडयंत्र जालझेल, लुटापुरी छाड्डु

स- सत्मार्ग कभै न छाड्डु ,कोल को घुरो रिटाइ बुझनु

ह-हल्लाको भर नपड्डु ,कभै कसैसित नडाइनु

क्ष- क्षणभंगुर शरीर पछ्याण्णु,झिक लालसा

     छाड्डु

त्र-त्रास कि दोस्ती कभै न गद्दु

ज्ञ- ज्ञान कि शक्ति कभै न भुल्लु ।


No comments:

Post a Comment